Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci nebo vracení zboží ? 

 1. Stáhněte Reklamační list.
 2. Řádně vyplňte reklamační list. Pokud se reklamační list nevyplní, reklamace se nezařadí do evidence a tím pádem nezačne reklamační 30ti denní zákonná lhůta. 
 3. Pokud se jedná o odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě, uveďte číslo účtukam zašleme zpět finanční prostředky.
 4. Ke zboží přibalte kopii daňového dokladu( faktura ), který jste obdrželi při nákupu ( nebo emailem ) a doklad o odborné montáží.
 5. Zboží řádně zabalte do kartonové krabice, která musí být pořádně vyztužené z každé strany pro zabránění posunu zboží v krabici. Za obsah zásilky, stejně tak jako za poškození zboží, pokud k tomu dojde v průběhu přepravy do našeho servisního střediska, společnost autonavi.cz ( Marek Vavřík ) neručí a to z důvodu nemožnosti zkontrolování obsahu zásilky před odesláním resp. nedostatečného zabalení reklamovaného zboží a proto veškerou zodpovědnost nese odesílatel zboží.Na vzniklou škodu během dopravy se záruka nevztahuje, pojistné události zboží s přepravci naše společnost neřeší. Pokud se nejedná o velmi viditelné poškození balíku při předání, zboží nepřebíráme.
 6. Zašlete zboží na adresu autonavi.cz, Marek Vavřík, Vrchní 115, Bošovice. Pokud zboží bude zasláno na jinou adresu, zásilka nebude doručená a vrátí se zpět odesílateli!

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). 

1.2 Prodávajícím je Marek Vavřík se sídlem: Vrchní 115, 683 54 Bošovice, IČ: 05874297 (dále jen „prodávající“). Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu ve smyslu §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „kupující“).

1.3 Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a občanským zákoníkem. 

 1. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU. 

2.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

2.2 Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje případ, kdy byl kupující se stavem přebírané věci seznámen a srozuměn. Toto ustanovení se týká zejména zboží označeného jako „rozbalené“ nebo „použité“ a veškerých ostatních vlastností zboží, se kterými se měl kupující možnost v souladu s VOP před koupí seznámit. 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

3.1 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. 

3.2 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno nebo prodávajícím jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. 

3.3 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. 

3.4 Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží, případně použitím nevhodného příslušenství.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. Pokyny výrobce se týkají především dodržení standardů příslušenství výrobku.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží je u všech výrobků požadována odborná instalace a potvrzení o této odborné instalaci bude vyžadováno i v rámci reklamačního řízení. V případě, že výše uvedené potvrzení nebude kupujícím dodáno spolu s reklamovaným výrobkem, bude tato skutečnost v rámci reklamačního řízení přiměřeně zohledněna, a to k tíži kupujícího.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla poškozením přepětím.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Z jiných, kupujícím zaviněných, důvodů
 • Poskytnuté zboží (služba) bylo bezúplatným plněním, tedy bylo prodávajícím poskytnuto jako „dárek“ případně „zdarma“.

 

3.5 Záruka ve smyslu funkčnosti instalace a možnosti bezvadného použití v motorovém vozidle se dále nevztahuje na zboží, které není součástí standardní výbavy vozidla (např. parkovací kamera), do kterého je instalováno. V tomto smyslu je toto zboží považováno za „tuningový prvek“ motorového vozidla a prodávající neodpovídá za možné problémy s inkompatibilitou či omezenou funkčností takto instalovaného výrobku. Kupující výrobky ve smyslu tohoto článku instaluje na vlastní nebezpečí a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně způsobené škody. 

3.6          V případě, že je kupujícím podnikatel, je záruční doba zboží stanovena dohodou smluvních stran na 12 měsíců. V případě, že kupující jako podnikatel uzavírá smlouvu a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, nepoužije se pododdíl počínaje ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku. Pro nákup zboží na IČ se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, zejména §§ 2100, 2103, 2112, 2113 a 2121 občanského zákoníku.

3.7          V případě, že dodané zboží je komerčně provozováno kupujícím (podnikatelem) a povaha tohoto provozu vyžaduje uzavření servisní smlouvy, je kupujícímu tato možnost nabídnuta. V případě, že kupující (podnikatel) odmítne návrh servisní smlouvy, prodávající si vyhrazuje odmítnutí akceptace návrhu servisní smlouvy považovat jako nedodržení dostatečné péči ve smyslu ust. § 2112 občanského zákoníku, a to se všemi následky s tímto opomenutím spojenými. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že kupující (podnikatel) zajistí servis výrobku jiným kvalifikovaným způsobem.

 1. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY 

4.1 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. 

4.2 Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na: 

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

5.1 Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (pokud je uvedené v záručním listě), nebo provozovna prodávajícího. 

5.2 Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna Marek Vavřík, Vrchní 115, Bošovice 683 54

5.3 Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. 

5.4 V rámci reklamace bude vždy vyhotoven písemný protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. 

5.5 Pokud byla reklamace neoprávněná (viz čl.III., odst. 3.4.), prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 

5.6 O reklamaci prodávající rozhoduje do 7 pracovních dnů, ve složitých případech 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

5.7 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto reklamačního řádu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení tohoto reklamačního řádu dotčena. Kupující a prodávající se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

6.2 Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2018. Prodávající se vyhrazuje právo změnit Reklamační řád bez předchozího upozornění.